Rakia
Rakia
Orc Warrior
❮Drunken Crew❯ | AcolytesWoW 2.4.3 Custom |

255
Rakia

Attributes
Strength Unknown
Stamina Unknown
Intellect Unknown
Armor Unknown
Block Unknown
Dodge Unknown
Parry Unknown
Crit chance Unknown
Ranged crit chance Unknown
Spell crit chance Unknown
Player vs Player
Total kills 6785
Honor points 100000
Arena points 0